20 May 2022

Sprytny trik kasyn w Polsce, o którym nikt nie mówi

jest firmą zajmującą się rozrywką domową w kasynie. Firma posiada i prowadzi zakład i hotele Century Gambling w Cripple Creek i Central City w stanie Kolorado, a także w Edmonton w prowincji Alberta w Kanadzie; Century Gambling Enterprise w Cape Girardeau oraz Caruthersville w stanie Missouri iw St. Albert w Albercie w Kanadzie; Mountaineer Gambling Enterprise, Racetrack & Resort w New Cumberland, West Virginia; Century Mile Racetrack, a także Gambling Enterprise („CMR”) w Edmonton, Alberta, Kanada; jak również zakłady Century! Inc.

CBS i CMR zarządzają równorzędnymi sieciami zakładów na rumaki poza torem, odpowiednio w południowej i północnej Albercie. Poprzez swoją austriacką spółkę zależną Century Resorts Management Gmb, H („CRM”), Spółka posiada 66,6% udziałów w Online casinos Poland Ltd., która jest właścicielem i kierowcą 8 kasyn online w całej Polsce; a także 75% udziałów własnościowych w Century Downs Racetrack oraz Casino w Calgary, Alberta, Kanada.

Firma, poprzez CRM, ma również 7,5% pasję do, a także udziela porad w usługach Mendoza Central Entretenimientos SA, firmie, która świadczy usługi związane z grami na stronie Casino de Mendoza w Mendozie w Argentynie. Firma w wielu fazach rozwoju ma do wykonania różne inne zadania. Zawody akcji zwykłych przedsiębiorstw Century Gambling na rynku finansowania Nasdaq pod symbolem CNTY.

Fakty o kasynach w Polsce odkryte

cnty.com. Resource Century Casinos, Inc.

Powiązane hiperłącza. Zgodnie z ustaleniami ustawy o grach istnieją trzy rodzaje licencji wymaganych do dostarczania Odpowiednich Produktów lokalnym mieszkańcom w Polsce, tj.: (i) licencja na prowadzenie stacjonarnego kasyna online; (ii) upoważnienie do korzystania z przedmiotów zakładów; a także (iii) ostrzeżenie o rozpoczęciu zadania podlegającego licencjonowaniu. Wprowadzone w 2017 roku zmiany w ustawie o grach hazardowych przyjęły restrykcyjną metodę.

Największą modyfikacją systemu był monopol na większość gier bukmacherskich, w szczególności udostępnianych online; jedynym rodzajem online, który może być dostarczany przez operatorów osobistych (za udzielonym zezwoleniem), są zwykłe zakłady i / lub lotto promocyjne. W Polsce jest tylko jeden legalnie działający zakład gier hazardowych online, prowadzony przez monopolistę, firmę państwową.

rodzaje bonusów kasynowych style=”clear:both” id=”content-section-2″>Bezstronny pogląd na kasyna w Polsce

Jako całość, prawo wymaga dostarczenia wraz z wnioskiem różnych plików, wymienionych w Ustawie o grach hazardowych w ramach przepisów właściwych dla danego rodzaju Istotnego Przedmiotu. Wniosek o wydanie licencji na prowadzenie zakładów on-line powinien zawierać m.in.: (i) warunki, a także zagadnienia gry; (ii) projekt zasad weryfikacji wieku uczestników, a także zakazu udziału w grach nieletnich; (iii) adres oraz dokumenty technologiczne strony wykorzystywanej do zakładów; a także (iv) specjalistyczne poglądy na dowód uprawomocniający obronę jednostek przed niepokojem przez osoby niesankcjonowane oraz możliwość weryfikacji ich autentyczności.

Polska ustawa o grach hazardowych nie zawiera żadnej definicji terminu „dokumentacja techniczna strony internetowej”. Co do zasady, dokumentacja technologiczna powinna być w miarę kompletna i wyczerpująca. Jedyne podstawowe zasady dotyczące jej treści internetowych zostały wydane przez ustawodawcę w formie nieformalnych wytycznych.

Co bardzo ważne dla zagranicznych kierowców, każdy plik przesyłany razem z wnioskiem musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli organ regulacyjny stwierdzi, że dana dokumentacja nie spełnia wymagań, wnioskodawca z pewnością zostanie poproszony o dostarczenie uzupełnionej dokumentacji lub uzupełnienia zgłaszanego dokumentu, a także o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do warunków i warunki gry.

Ujawniono fakty dotyczące kasyn w Polsce

W metodzie postępowanie licencyjne trwa zwykle znacznie dłużej, o czym każdy kandydat musi pomyśleć. Przepisy ustawy o grach mogą być udzielane pod warunkiem, że: 1) nie ma usprawiedliwionych powołań dotyczących danej spółki lub jej inwestorów posiadających akcje o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego przedsiębiorstwa lub członków zarządu firmy , zarządu lub rady rewizyjnej lub prokurentów spółki, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, dotyczące

ochrona państwa, porządek publiczny, bezpieczeństwo i zabezpieczenie interesów finansowych państwa, a także zgodność z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 2) członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej firmy posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej („UE”), państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Otwartego Rynku („EFTA”) do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Uczestnictwa w Gospodarce i Rozwoju, z zaznaczeniem, że taka potrzeba nie będzie nakładać się na firmy, o których mowa w art. 7a.

Tzw. „wymóg doskonałej akceptowalności” oznacza, że osoby fizyczne będące akcjonariuszami spółki prowadzącej działalność, reprezentujące minimum 10% finansowania akcyjnego, a także członkowie zarządu, zarządu lub rady rewizyjnej lub prokurenci takich firm cieszą się doskonałym prestiżem; w szczególności mogą nie posiadać arkusza podsumowującego umyślne przestępstwa kryminalne lub umyślne przestępstwa pieniężne w państwie członkowskim UE.